Redberry 2023

Redberry 2023
  1. ფესტივალი : ADCE ჯილდო: Bronze  ქულა: 3 ფესტივალის კოეფიციენტი: 7 ჯამური ქულა: 21
  2. ფესტივალი: Young Lions Georgia ჯილდო: Silver  ქულა: 7 ფესტივალის კოეფიციენტი: 2 ჯამური ქულა:14