წევრად მიღება

ასოციაციაში გასაწევრიანებლად საჭიროა

1. სააგენტომ სურვილით მომართოთ ACAG-ის დირექტორს, ასოციაციის ოფიციალურ ელ-ფოსტაზე – Acag.ge@gmail.com

2. გააკეთოს პრეზენტაცია სააგენტოს საქმიანობაზე და წარუდგინოს ასოციაციის წევრებს ყოველთვიურ შეკრებაზე.

3. ასოციაციის მმართველობის უმაღლესი ორგანო – „ასოციაციის საერთო კრება“  იღებს გადაწყვეტილებას მიღება/არ მიღებაზე.

4. ასოციაციის საერთო კრებისგან დადებითი პასუხის შემთხვევაში, ასოციაციის გამგეობა, დირექტორთან ერთად ამტკიცებს სააგენტოს ასოციაციის წევრად. წევრობას ადასტურებენ ასოციაციის და სააგენტოს დირექტორები.

4.ყველა წევრი იხდის საწევროს გადასახადს – 300 ლარს თვეში/ 900 ლარს სამ თვეში ერთხელ.

5. ყველა წევრი თვითონ წყვეტს კონკურსებიში/რეიტინგებში მონაწილეობის საკითხს, ასევე მემორანდუმზე შემოერთების საკითხს და სხვა

6. ასოციაციის ყველა წევრი უფელბამოსილია მიიღოს ყველა სარგებელი ასოციაციისგან სრულად და შეუფერხებლად. ასევე ვალდებულია შეასრულოს ნაკისრი მოვალეობები.