წევრად მიღება

ასოციაციაში გასაწევრიანებლად საჭიროა

  • სააგენტომ გაწევრიანების სურვილით მომართოთ ACAG-ს ასოციაციის ოფიციალურ ელ-ფოსტაზე – Acag.ge@gmail.com
  • Მას შემდეგ, რაც ACAG-ისგან მოგივათ გაწევრიანების შესახებ განაცხადის ფორმა, შევსებული და ხელმოწერილი სახით გააგზავნოთ ACAG-ის ოფიციალურ ელ.ფოსტაზე.
  • Განაცხადის შემოტანასთან ერთად უნდა გადაიხადოთ ACAG-ის წლიური საწევრო 2000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით. ამის შემდგომ, აღმასრულებელი დირექტორი განიხილავს წარმოდგენილ განაცხადს და იღებს გადაწყვეტილებას ასოციაციაში გაწერიანების საკითხთან დაკავშირებით. 
  • ყველა წევრი თვითონ წყვეტს კონკურსებში/რეიტინგებში მონაწილეობის საკითხს, ასევე მემორანდუმზე შემოერთების საკითხს და სხვა.
  • ასოციაციის ყველა წევრი უფლებამოსილია მიიღოს ყველა სარგებელი ასოციაციისგან სრულად და შეუფერხებლად. ასევე ვალდებულია შეასრულოს ნაკისრი მოვალეობები.